Statuten

Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

Uit de Statuten van AJALAH                            Klik hier om terug te gaan naar het aanmeldingsformulier.

1. Ajalah-Israel, Belangenbehartiging Nederlandse oorlogsvervolgden in Israel. 

2. Doelstelling

3. Verenigingsjaar

4. Lidmaatschap

5. Rechten en plichten van de leden

6. Beeindiging lidmaatschap

 

1. Naam van de Stichting

Ajalah- Belangenbehartiging Nederlandse Oorlogsvervolgden in Israel Israel.

2. Doelstelling

Het doel van Ajalah is het behartigen van de belangen van oorlogsslachtoffers. Ajalah behartigt de belangen van in Israel gevestigden die tijdens de bezetting van Nederland en het voormalig Nederlands-Indië werden vervolgd.

3. Verenigingsjaar

Het Verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

4. Lidmaatschap

4.1 Leden van Ajalah zijn natuurlijke personen, erkend op grond van de ‘Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945’ , de ‘Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945’ en de ‘Wet Buitengewone Pensioenen’

4.2 Het bestuur voert een ledenadministratie, waarin onder andere de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

4.3 Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen, niet erkend op grond van de in lid 4.1 genoemde wetten.

4.4 Ieder nieuw lid dient zich aan te melden met de volgende tekst:

      Ondergetekende, naam, adres en ID-nummer, wenst lid te worden van stichting Ajalah. Het doel en de statuten zijn mij bekend. Indien ik als lid word geaccepteerd dan verplicht ik mij om mij aan de bepalingen van de statuten en aan de besluiten van de ALV van de stichting te houden.

Top   Lid worden

5. Rechten en plichten van de leden

5.1 Ieder lid c.q. ondersteunend lid is verplicht tot betaling van de jaarlijkse contributie.

      5.1.1 Het lidmaatschap van de stichting wordt automatisch beeindigd in geval van niet-betaling van de contributie gedurende drie achtereenvolgende jaren.

5.2 Ieder lid en ondersteunend lid heeft het recht deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

5.3 Ieder lid en ondersteunend lid heeft stemrecht op voorwaarde dat de contributie tot en met het lopende verenigingsjaar is betaald.

5.4 Ieder lid kan gekozen worden als lid van het bestuur en/of als lid van een werkcommissie.

Top   Lid worden

6. Beeindiging lidmaatschap

Het lidmaadschap eindigt onder een van de volgende omstandigheden:

6.1 Op verzoek van het betreffende lid of ondersteunend lid, mits deze heeft voldaan aan zijn verplichtingen.

6.2 Op grond van een besluit van het bestuur, dat het betreffende lid daarvan schriftelijk op de hoogte stelt, waarbij, in aansluiting op de dagtekening van de brief, een termijn van twee maanden in acht wordt genomen waarbinnen het lid schriftelijk kan protesteren tegen bedoeld besluit. Een dergelijk verschil van mening wordt behandeld zoals bepaald in art. 11.

6.3 Door overlijden.

   
  Top  |  Home  |  About  |  Information  |  Heeft u vragen?  |  Lid worden  |  Links