Handleiding bij het invullen van het aanvraagformulier voor het Artikel 2-Fonds
Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

Algemene informatie

Uitleg bij vragen 1 t/m 13

Toevoegen van extra informatie

Bevestiging van uw handtekening

Vertaling van bijgevoegde documenten

Vertaling van het extra aanvraag formulier voor de zgn. Westelijke Vervolgden

 

Leest u eerst de voorwaarden (zie hierboven) waaraan u dient te voldoen om voor een betaling uit het Artikel 2-Fonds in aanmerking te komen voordat u het aanvraagformulier gaat invullen.

Let ook op de verwijzingen bij de afzonderlijke punten van het vragenformulier.  Nauwkeurige beantwoording van alle vragen in het Duits of Engels met een schrijfmachine of goed leesbare blokletters bespoedigt de behandeling, evenals het overleggen van kopieŽn van niet aan twijfel onderhevige, originele verklaringen, zoals b.v. BEG-verklaringen (Bundesentschšdigungsgesetz), ITS-verklaring (International Tracing Service,: Internationale opsporingsdienst van het Rode Kruis, gevestigd in Bad Arolsen, Duitsland) en andere archiefverklaringen met Duitse of Engelse vertaling.

Aanvragen kunnen slechts in behandeling worden genomen op grond van het speciale vragenformulier dat door de Claims Conference wordt verstrekt en dat in tweevoud moet worden ingediend met een originele handtekening van de aanvrager die door een autoriteit is bevestigd.

Information

ad. 1.  Uw naam, vroegere namen, uw adres en telefoonnummer moeten leesbaar en duidelijk worden vermeld opdat u te allen tijde bereikbaar bent.

Indien uw huidige naam niet overeenkomt met de naam op bijgevoegde documenten voegt u dan een bevestiging van uw naamsverandering bij. Van een naamswijziging of verandering van het adres moet de Claims Conference terstond op de hoogte gebracht worden.

ad 2.  U wordt verzocht het nummer van uw legitimatiebewijs/paspoort met alle cijfers die op het legitimatiebewijs/paspoort vermeld staan op te geven. Voeg een uittreksel bij van het Ministerie van Binnenlandse zaken (Misrad Hapniem) waarin geboorteplaats en datum van alya vermeld worden.

ad 3.  U gelieve hier beslist de exacte aanduiding van uw laatste adres bij de aanvang van de vervolging te vermelden.

ad 4.  U gelieve, zo aansluitend mogelijk, de plaatsen van uw gedwongen verblijf in chronologische volgorde te vermelden. U wordt verzocht, indien het mogelijk is, maanden te vermelden (b.v. jan/43 of 01/43). Indien u zich dit soort gegevens niet meer kunt herinneren noemt u dan alleen het jaar.

ad 5.  U wordt verzocht beslist alle landen te vermelden waar u na de vervolging uw vaste woonplaats had.

ad 6.  Beschrijft u alstublieft hier uitvoerig alle gebeurtenissen die u tijdens de vervolging heeft meegemaakt en vermeldt u alle bijzonderheden waarvan u vindt dat die van belang kunnen zijn. Indien de ruimte onvoldoende is, schrijft u dan op een afzonderlijk vel verder en voegt u dat bij.

Wij verzoeken u bovendien aanwezige documenten, waaruit uw vervolging blijkt, toe te voegen, zoals verklaringen van uitkeringen die u van de Duitse Overheid heeft ontvangen (BEG-Bescheid) uitspraken van rechtbanken, documenten van Yad Vashem, ITS-verklaringen (Internationale opsporingsdienst van het Rode Kruis, gevestigd in Bad Arolsen) en andere relevante betrouwbare bescheiden. Indien u geen documenten meer in uw bezit heeft, geeft u dan a.u.b. uit uw eigen herinnering bijzonderheden aan. zoals de levensomstandigheden en kenmerken van het verblijf tijdens de gevangenschap, details over de dwangarbeid die verricht werd en eventuele belangrijke gebeurtenissen die daarmee verband hielden, data en gegevens over verdere ďoverbrengingĒ naar een ander kamp of ghetto en de datum van de bevrijding. Ook verzoeken wij u de plaatsen van hechtenis in chronologische volgorde op te geven.

Als u ondergedoken geweest bent, beschrijft u dan nauwkeurig waar en bij wie u ondergedoken was, de levensomstandigheden, het verloop van de dagen, de wijze b.v. waarop u van levensmiddelen voorzien werd en andere bijzonderheden. 

ad 7.  Bij deze vraag gaat het alleen om antwoorden i.v.m. schadevergoedingsuitkeringen volgens de BEG.

ad 8.  Deze vraag dient u te beantwoorden met ja indien u, als oorlogsinvalide, een uitkering ontvangt van het Israelische Ministerie van FinanciŽn en dan moet ook het dossiernummer worden ingevuld; indien u een dergelijke uitkering niet ontvangt dan geeft u dat aan in het vakje bij nee.

ad 9.  Wanneer u in het verleden een aanvraag bij het Hardshipfund (= Hardheidsfonds) of bij de CEEF (Central and East Europe Fund) gedaan hebt, vermeldt u dan het kenteken van het dossier.

ad 10.  Verzoeke alle echtgenoten te noemen, ook indien deze overleden zijn of u ervan gescheiden bent.

ad 11.  Indien u kinderen hebt die tijdens de vervolging of onmiddellijk daarna geboren zijn, voegt u dan kopieŽn van de betreffende geboortebewijzen toe. Dat kan de behandeling van uw aanvraag aanmerkelijk bespoedigen.

ad 12.  De volledige gegevens van uw familieleden zijn voor de bewerking van uw aanvraag van groot belang.

ad 13.  Bij gehuwde aanvragers moet beslist het inkomen van beide echtelieden opgegeven worden.

Top   Information

Toevoegen van extra informatie: Mocht u nog iets tot opheldering van uw vervolging willen toevoegen, dan verzoeken wij u om dit op een afzonderlijk vel te schrijven en dat bij uw aanvraag te doen.

Bevestiging: De handtekening van de aanvrager moet aan het eind van het formulier bevestigd worden.
De handteking kan bevestigd worden door een ambtenaar van het Duitse consulaat, een ambtenaar van een plaatselijke overheid, een daartoe bevoegde medewerker van uw bank, een medewerker van de Bituach Leumie, een medewerker van een instelling voor persoonlijke uitkeringen uit het buitenland, een arts (voor personen die niet mobiel zijn), een directeur van een ouderhuis/serviceflat of door het kantoor van de Claims Conference.

De ambtenaar dient uw identiteit te bevestigen met zijn handtekening en stempel op de daartoe aangegeven plaats aan het einde van het laatste blad van het aanvraagformulier.

Top   Information

Vertaling

Bij alle documenten die niet in het Engels of Duits zijn gesteld moet een vertaling worden bijgevoegd in een van die talen, dit hoeft geen beŽdigde vertaling te zijn.

Vervolgden uit West-Europa: Deze vervolgden dienen het extra formulier, dat is bijgevoegd, in te vullen.  (zie hieronder)

De in tweevoud ingevulde en van originele, officieel bevestigde handtekening voorziene aanvraagformulieren en de daarbij gevoegde documenten moeten door personen die in IsraŽl wonen worden ingediend bij: Claims Conference, Article 2 Fund, P.O. Box 74, Tel-Aviv 61000.

En vergeet u vooral niet om voor uzelf een goede kopie van het aanvraagformulier te maken !.

Bij uitbreiding van de criteria kunnen op een later tijdstip nieuwe groepen voor een uitkering in aanmerking komen.

Met dank aan JMW voor de basisvertaling van de handleiding.

Top   Information

Vertaling van het extra aanvraag formulier voor de zgn. Westelijke Vervolgden

Geachte mevrouw, meneer,

Betreft: Uw aanvraag voor het Artikel 2-Fonds,

Wij ontvingen uw aanvraag voor het Artikel 2-Fonds. Als resultaat van onderhandelingen die recentelijk zijn gevoerd kunnen personen die eerder niet voor een uitkering van het Artikel 2-Fonds in aanmerking kwamen, thans wel in aanmerking komen.

Dit geldt speciaal voor personen die voldoen aan de eisen van het Artikel 2ĖFonds en die burgers waren van bepaalde West Europese landen tijdens de vervolging en tijdens het tekenen van de globale overeenkomst tussen Duitsland en hun land van herkomst. Deze personen kunnen vanaf nu voor een uitkering in aanmerking komen indien zij geen andere uitkering ontvangen in verband met de ondergane vervolging.  (Opmerking van Ajalah: Dit laatste geldt nu niet meer voor de Wuv-uitkering.)

Wij verzoeken u om de komende vragen te beantwoorden zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Vergeet u niet de datum en handtekening op de juiste plaats in te vullen en dit naar het bovengenoemde adres te zenden.

Vraag 1: Welke nationaliteit(en) bezat u  tussen de jaren 1933-1945. (De precieze perioden van de nationaliteit aangeven.)

Vraag 2: Welke nationaliteit(en) bezat u na 1945 tot heden. (De precieze perioden van de nationaliteit aangeven)

Vraag 3: Indien u bij vraag 2 een of meer van de volgende landen heeft genoemd: Oostenrijk, Belgie, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Italie, Luxemburg, Noorwegen, Zwitserland, Zweden of Engeland dan moet u de volgende vragen beantwoorden:

Ik heb een uitkering i.v.m. de oorlogsvervolging ontvangen van* (naam van het land aangeven

 

*Let op: De volgende uitkeringen behoeven niet te worden opgegeven: uitkering wegens dwangarbeid, uitkering van de Duitse Industrie, van het Oostenrijkse verzoeningsfonds, het Zwitserse humanitaire fonds, van de overeenkomst met de Zwitserse banken en van MAROR.

 

Nee     .

Ja                   Bedrag_____ Muntsoort __________Datum______________

Vraag 4: Ik ontvang nu een uitkering i.v.m. de vervolging tijdens de oorlog van: ___________________________(naam van het land aangeven)

Ik verklaar hierbij dat ik het bovenstaande volgens mijn beste weten heb ingevuld teneinde een aanvraag voor een uitkering in het kader van het Artikel 2-Fonds in te dienen. 

Ik ben mij ervan bewust dat de bovenstaande informatie onderzocht kan worden en dat elke valse verklaring zal resulteren in een vordering tot terugbetaling van de uitkering op grond van het Artikel 2-Fonds met alle juridische gevolgen van dien.

 

                   Handtekening                                                         Datum

 

  Top  |  Home  |  About  |  Information  |  Heeft u vragen?  |  Lid worden  |  Links