Belangrijke ontwikkelingen rond het Artikel 2-Fonds. Bulletin augustus 2008
Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

 

Inleiding:

Onder druk van met name het ‘Verbond Belangenbehartiging Vervolgings-slachtoffers’, het ‘Nederlands Auschwitz Comité’, JMW en de ‘Irgoen Olei Holland’ heeft de Duitse regering onlangs een aantal wijzigingen gebracht in de regeling rond het Artikel 2-Fonds. Over deze wijzigingen hebben wij u in juni 2008 geïnformeerd. Voor vervolgingsslachtoffers uit Nederland was het grootste nieuws dat een in de jaren ’60 genoten CADSU II-uitkering (voor immateriële schadevergoeding) niet in alle gevallen meer een belemmering vormde om in aanmerking te komen voor het Artikel 2-Fonds. Over andere effecten van het gewijzigde beleid van de Duitse regering bestond toen echter nog geen duidelijkheid. Inmiddels is er meer duidelijkheid en geven wij hieronder kort weer welke categorieën op dit moment in aanmerking komen voor het Artikel 2-Fonds, dat recht geeft op een maandelijkse, levenslange uitkering van € 291.

 Vanouds was het Artikel 2-Fonds bedoeld voor Joodse vervolgingsslachtoffers met de Nederlandse nationaliteit, die:

 1.    ondergedoken waren of die als kind jonger dan 18 jaar waren en gescheiden van de ouders en onder een valse identiteit leefden (in beide gevallen gedurende ten minste 18 maanden) en geen CADSU II-uitkering hebben ontvangen, of

 2.    in een kamp verbleven (gedurende ten minste 6 maanden) en geen CADSU II-uitkering hebben ontvangen.

 Vanaf juni 2008 is deze kring van rechthebbenden uitgebreid en komen nu ook Joodse vervolgingsslachtoffers met de Nederlandse nationaliteit in aanmerking, die:

 3.    in een kamp (incl. Westerbork en Vught) verbleven gedurende ten minste 6 maanden en wel een CADSU II-uitkering ontvingen, of

 4.    eerder een uitkering uit Duitsland ontvingen voor de dood van familieleden.

Onder deze uitkeringen valt ook de CADSU II-uitkering in het geval deze uitkering (mede) is verstrekt op grond van het overlijden van ouders.

(De CADSU II was een uitkering, gebaseerd op een puntensysteem waarbij o.a. voor de dood van ouders punten werden toegekend. Indien u niet weet of u ooit zo’n CADSU II-uitkering heeft ontvangen, en of daarbij rekening is gehouden met de dood van ouders, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het Nationaal Archief in Den Haag. Het Nationaal Archief kan u een kopie toesturen van uw CADSU-II-dossier. Een standaardbrief om deze informatie op te vragen kunt u vinden op www.joodswelzijn.nl, of opvragen bij JMW, tel. 020-577 6 577).

Voor degenen die eerder een aanvraag voor het Artikel 2 Fonds hebben ingediend.

Indien u eerder bent afgewezen, omdat u in de zestiger jaren een CADSU II-uitkering heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk inmiddels bericht van de Claims Conference ontvangen dat uw aanvraag opnieuw in behandeling is genomen. U hoeft dan niets te doen! Afhandeling kan –helaas- wel enige tijd duren.

Indien u nog geen bericht heeft ontvangen van de Claims Conference adviseren wij u contact met de Claims Conference op te nemen!

Indien u bent afgewezen om een andere reden dan CADSU II, maar nu alsnog in aanmerking meent te komen voor het Artikel 2-Fonds, dan adviseren wij u in elk geval contact op te nemen met de Claims Conference in Frankfurt a/m Main. (Lees ook verder).

Voor degenen die nog geen aanvraag voor het Artikel 2 Fonds hebben ingediend.

Degenen die nog geen aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de bovenstaande voorwaarden en richtlijnen kunnen alsnog een aanvraag indienen, d.m.v. een bij JMW op te vragen aanvraagformulier. Ook kan JMW u behulpzaam zijn bij het invullen van het formulier.

Voor iedereen die een aanvraag indient of ingediend heeft.

-          het fonds stelt aan de rechthebbenden, hierboven vermeld onder 1 t/m 4, aanvullende voorwaarden wat betreft het inkomen en het vermogen.

Voor meer informatie dienaangaande kunt u de website van de Claims Conference raadplegen: www.claimscon.org of zich in verbinding stellen met JMW. (Sinds kort worden bij de vaststelling van de inkomenshoogte niet alleen uitkeringen krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel -incl. de Wuv- buiten beschouwing gelaten, maar ook  bedrijfspensioenen! Dat geldt ook voor het inkomen van uw partner. Uiteraard  betekenen ook deze wijzigingen een uitbreiding van de kring van rechthebbenden.)

-          Het Artikel 2-Fonds eist van u een autorisatie van de documenten. Uit zo’n autorisatie blijkt dat de verstrekte documenten tot uw persoon zijn te herleiden. Voor zo’n autorisatie van documenten kunt u zich wenden tot JMW,

-          Nabestaanden van rechthebbenden kunnen geen aanspraak maken op het  Artikel-2 fonds.

Hans Vuijsje,

Algemeen directeur JMW

De samenstelling van deze tekst is gebaseerd op algemenere en uitgebreidere informatie van de Claims Conference (CC) . Hoewel ernaar is gestreefd deze informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven en toe te spitsten op de belangen van Nederlandse rechthebbenden geldt juridisch uitsluitend de originele, door de CC verstrekte informatie. Derhalve zijn aan deze publicatie op geen enkele wijze rechten te ontlenen.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR IN ISRAEL WONENDEN

 Claims Conference, Postbus  29254,  91292 Tel Aviv,  Tel: 03-5194400

 Het aanvraagformulier voor een Artikel 2 uitkering kunt u downloaden via de website:

http://www.claimscon.org/forms/Article2_ensp_0907.pdf

 Een Nederlandse handleiding bij het invullen van het aanvraag formulier kunt vinden op de website van Ajalah: http://www.ajalah.com/handleiding.htm

 Autorisatie van documenten

Het Artikel 2-Fonds eist van u een autorisatie van de documenten. Uit zo’n autorisatie blijkt dat de verstrekte documenten tot uw persoon zijn te herleiden. Deze autorisatie kan bevestigd worden door: een ambtenaar van het Duitse consulaat, een ambtenaar van een plaatselijke of regionale overheid, een daartoe bevoegde medewerker van uw bank, een medewerker van de Bituach Leumi, een arts (voor personen die niet mobiel zijn), een directeur van een oudertehuis/serviceflat waar u woont, of het kantoor van de Claims Conference.

 Inkomen en vermogen

Zoals hierboven reeds vermeld, stelt het Fonds aan de rechthebbenden aanvullende voorwaarden wat betreft het inkomen en het vermogen.

I.v.m. het inkomen kunnen Wuv gerechtigden hun laatste berekeningsbeschikkking opsturen.

Indien het vermogen meer dan $ 500.000 bedraagt komt men niet voor een uitkering in aanmerking. De Claims Conference verzoekt daarom een opgave van de vermogensbestanddelen. Bezit van de woning waarin men zelf woont, wordt niet als vermogen beschouwd.

                                                                        Bestuur Ajalah